Podatność stali na przeróbkę plastyczną

stale ferrytyczne:

  • ograniczone w swojej odkształcalności
  • dobre właściwości płynięcia przy głębokim tłoczeniu miseczkowym

stale austenityczne:

  • większe umocnienie przez zgniot w porównaniu ze stalami ferrytycznymi i niestopowymi, wyższe zapotrzebowanie
  • siły przy odkształcaniu plastycznym
  • w procesie tłoczenia możliwa częściowa zmiana struktury na martenzytyczną (do usunięcia w procesie wyżarzania)

UWAGA!!! Podatność stali na głębokie tłoczenie uzależniona jest m.in. od zawartości niklu i wielkości ziarna. W przypadku materiałów przeznaczonych do głębokiego tłoczenia konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie tych parametrów z dostawcą!

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART